Pedagogik

Personlig förskola med fokus på trygghet, gemenskap och glädje

Trollgården


Den pedagogiska verksamheten


Trollgårdens arbetar precis som alla andra förskolor efter de styrdokument som gäller
för förskolan. I den pedagogiska verksamheten så strävar vi mot de mål som finns i förskolans
läroplan Lpfö-18. Varje år så genomförs en tillsyn av kommunen där hela den pedagogiska
verksamheten granskas. Under den senaste tillsynen som genomfördes under hösten 2020 fick
Trollgården betyg B inom alla områden. Verksamheten bedöms på en betygsskala där A
är det högsta och F är lägst.

Den pedagogiska verksamheten ansvarar rektor tillsammans med personalen för. Inga
föräldrainsatser görs i den verksamheten.

På Trollgården så arbetar vi med sagan som grund för lärande. Att arbeta med sagan som
tema är det sätt att sträva mot läroplanens mål som vi har valt. Genom att vi arbetar med ett
sagotema under hela året blir det en röd tråd för både barn, föräldrar och pedagoger.

Vi ser ett stort värde i att ha en tydlig pedagogisk idé som skapar engagemang, samhörighet
och arbetsglädje. Det bidrar till att utvecklingen inte stannar av och det i sin tur leder till ökad
målmedvetenhet och en fördjupning i det pedagogiska arbetet. Detta arbetssätt lockar
till möten mellan barn och mellan barn och vuxna, i ett lekfullt lärande. Att jobba utifrån en saga
som tema gör också att lärandet blir roligt och allt kan hända när barn och pedagoger reser
tillsammans till fantasins värld.

Genom att arbeta med sagan som grund för lärande vill vi ge barnen upplevelser och
erfarenheter som berör dem. När tankar och känslor väcks blir vi berörda. När något berör oss
känns det viktigt och vi minns det.

Vårt förhållningssätt är något som vi alla också jobbar helhjärtat med och som genomsyrar
verksamheten. Vi är noga med att tillgodose varje barns behov och uppmuntra olikheter som
något bra. Vi vill att när barnen lämnar oss på Trollgården ska de ha med sig en känsla
av de duger och är bra precis som de är. Vi har ett synsätt där rättvisa innebär att vi inte gör på
samma sätt för alla barn, utan att vi anpassar och lägger nivån efter förutsättningarna. Vi har
en väl utvecklad och förfinad fingertoppskänsla vilket vi är stolta över. Vi har en stark
övertygelse om att barnen behöver trivas och må bra för att ta till sig undervisningen i
förskolan. Vår övertygelse är förankrad i forskning som tydligt visar att begreppet hälsa och
lärande hör ihop. Det är grunden för hela vårt arbete och därför arbetar vi mycket med det.
En annan viktig del i undervisningen är att den måste vara rolig för både barn och pedagoger.
Det är viktigt att personalen känner arbetsglädje och engagemang för att det ska bli en bra verksamhet.
Det uppnår vi genom vårt arbete med sagan som metod.

>